Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług (Art. 27 ust 6).

Istnieje możliwość zabudowania wodomierza – podlicznika służącego do pomiary ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przy spełnieniu następujących zasad:

  1. Wodomierz – podlicznik wbudowany jest na koszt Odbiorcy, i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą, naprawą i legalizacją podlicznika,
  2. W chwili wbudowania wodomierz musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną,
  3. Miejsce wbudowania wodomierza nie może budzić wątpliwości, iż woda jest pobierana tylko i wyłącznie do celów podlewania ogrodu,
  4. Wodomierz winien być zabudowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt,
  5. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić w Dziale Technicznym. Po sprawdzeniu prawidłowości wbudowania wodomierza – podlicznika i jego odpłatnym oplombowaniu, TW przejmie ten podlicznik do rozliczeń,
  6. Upływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika oraz zerwanie plomb będzie podstawą do odstąpienia przez TW od ujmowania tego podlicznika w rozliczeniach należności za ścieki.
  7. Przed wodomierzem musi być wbudowany zawór odcinający dopływ wody.
  8. Odcinek instalacji za wodomierzem winien być tak wykonany, aby istniała możliwość spuszczenia wody na okres zimy.
  9. Odczyty wodomierza –podlicznika będą uwzględniane do rozliczeń w okresie kwiecień - październik.
  10. TW pobiera opłatę abonamentową za podlicznik w wysokości określonej w taryfie.