akr_1

    Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, po 4 latach od udzielenia akredytacji dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., oraz po przeprowadzeniu jego ponownej oceny w lipcu 2016 r., podtrzymało swoją decyzję z 2012 r. oraz przedłużyło  akredytację dla Spółki na kolejne 4 lata. Tym samym PCA potwierdziło, że akredytacja dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pozostaje w mocy do 20.08.2020 r., czego dowodem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 1350, wydany w dniu 21 lipca 2016 r.

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.

Zakres akredytacji obejmuje obecnie badania ścieków i wody różnego pochodzenia, w tym:

  • pobieranie próbek wody i ścieków,
  • 24 parametry fizykochemiczne, 11 parametrów mikrobiologicznych i 2 parametry sensoryczne w wodzie,
  • 18 parametrów fizykochemicznych w ściekach.

Badania wykonywane są wg znormalizowanych metodyk badawczych, przyjętych w jednakowej formie w Europie i/lub na świecie. Badania wg każdej z tych metodyk są realizowane przez upoważniony, doświadczony personel z zadowalająca precyzją i niepewnością pomiaru.

Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości, podczas których wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są porównywalne w stopniu satysfakcjonujący z wynikami kilkudziesięciu innych laboratoriów biorących udział w porównaniu.

Rzetelność i wiarygodność wyników analiz gwarantuje również regularna wewnętrzna kontrola jakości badań, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, kontrola zakupów, współpraca z zaufanymi kontrahentami oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratorium.

Polskie Centrum Akredytacji, przyznając certyfikat akredytacji podkreślało mocne strony naszego Laboratorium takie jak doświadczenie i wysokie kompetencje personelu, czy zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa i pracowników w utrzymanie systemu zarządzania oraz w realizowanie polityki jakości firmy. Ze szczególną satysfakcją pragniemy zwrócić uwagę, że zespół auditorów PCA nie wskazał żadnych słabych punktów w funkcjonowaniu Laboratorium.