jw new1przetargi1komunikaty1Największa inwestycja w regionie mająca wpływ na poprawę jakości wody oraz uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście Tarnów, gminie Tarnów i Skrzyszów.  

    ue.png
UNIA EUROPEJSKA 
Projekt : NR 2003/PL/16/P/PE/045
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Tarnowie
Wartość projektu:                      38,046 MLN EUR
Dotacja z Funduszu Spójności:   25,871 MLN EUR  68 %
Środki własne:                           12,175 MLN EUR  32 %
PROJEKT TEN, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZANIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH POMIĘDZY OBYWATELAMI UNII


Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług (Art. 27 ust 6).

Istnieje możliwość zabudowania wodomierza – podlicznika służącego do pomiary ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przy spełnieniu następujących zasad:

 1. Wodomierz – podlicznik wbudowany jest na koszt Odbiorcy, i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą, naprawą i legalizacją podlicznika,
 2. W chwili wbudowania wodomierz musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną,
 3. Miejsce wbudowania wodomierza nie może budzić wątpliwości, iż woda jest pobierana tylko i wyłącznie do celów podlewania ogrodu,
 4. Wodomierz winien być zabudowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt,
 5. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić w Dziale Technicznym. Po sprawdzeniu prawidłowości wbudowania wodomierza – podlicznika i jego odpłatnym oplombowaniu, TW przejmie ten podlicznik do rozliczeń,
 6. Upływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika oraz zerwanie plomb będzie podstawą do odstąpienia przez TW od ujmowania tego podlicznika w rozliczeniach należności za ścieki.
 7. Przed wodomierzem musi być wbudowany zawór odcinający dopływ wody.
 8. Odcinek instalacji za wodomierzem winien być tak wykonany, aby istniała możliwość spuszczenia wody na okres zimy.
 9. Odczyty wodomierza –podlicznika będą uwzględniane do rozliczeń w okresie kwiecień - październik.
 10. TW pobiera opłatę abonamentową za podlicznik w wysokości określonej w taryfie.

Informujemy, że od 14 stycznia 2002r obowiązuje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), która wprowadza odpowiedzialność karną za następujące wykroczenia:

Rozdział 6 Przepisy karne i kary pieniężne. Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.

Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5000zł.
 1. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5000zł.
 2. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.
 3. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
 4. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Służby Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.