Informacja dla Odbiorców

Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. informują, że obowiązująca Taryfa w okresie 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 12 grudnia 2017 roku, a ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia 10 czerwca 2018 roku.

KOMUNIKAT
 
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że nie świadczy usług napełniania basenu z hydrantów p.poż. Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. W przypadku, gdy woda z basenu nie jest odprowadzana do kanalizacji, istnieje możliwość zamontowania na instalacji wodociągowej wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zgodnie z warunkami dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów.
Prosimy zawiadomić  TW Sp. z o.o., gdy zauważyli Państwo, że:
  1. wystąpił wyciek przy wodomierzu;
  2. wskazania wodomierza budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością;
  3. została naruszona plomba.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać telefonicznie na nr telefonu  994

Jednocześnie przypominamy, że:

  1. wodomierze stosowane przez TW Sp. z o.o. podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek;
  2. złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami TW Sp. z o.o. i nie wolno ich samowolnie przemieszczać. Samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega karze grzywny do 5.000 PLN. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 (art.28 pkt 2 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Służby Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód, będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.