jw new1Laboratorium Badania Wody i Ścieków

akr_1

    Z przyjemnością informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, po 4 latach od udzielenia akredytacji dla Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o., oraz po przeprowadzeniu jego ponownej oceny w lipcu 2016 r., podtrzymało swoją decyzję z 2012 r. oraz przedłużyło  akredytację dla Spółki na kolejne 4 lata. Tym samym PCA potwierdziło, że akredytacja dla Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. pozostaje w mocy do 20.08.2020 r., czego dowodem jest Certyfikat Akredytacji nr AB 1350, wydany w dniu 21 lipca 2016 r.

    Nasze Laboratorium spełnia wymagania Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji laboratoriów wykonujących pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. od 2007 r. jest również upoważnione do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie corocznie wydawanych Decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
      Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji naszego Laboratorium do wykonywania badań jakości wody i ścieków. Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań i kwalifikacji zatrudnionego personelu.

INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMOWANIE PRÓEK DO BADAŃ I ODBIÓR WYNIKÓW ODBYWA SIĘ W SIEDZIBIE LABORATORIUM, NA UL. CZYSTEJ 14 W TARNOWIE.
lab_20130313_1101106910
lab_20130313_1179730985
lab_20130313_1228859726
lab_20130313_1366114608
lab_20130313_1481910056
lab_20130313_1580876311
lab_20130313_1634248923
lab_20130313_1675128669
lab_20130313_1901838374
lab_20130313_1903112265
lab_20130313_2009543279
lab_20130313_2023666290

        Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. zostało powołane, aby sprawować monitoring jakości wody produkowanej przez Spółkę oraz nadzór nad skutecznością oczyszczania dostarczanych do Spółki ścieków. Zespół doświadczonych analityków codziennie prowadzi szereg szczegółowych analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków, wykonując miesięcznie kilka tysięcy analiz próbek środowiskowych. Wykorzystuje do tego celu metody badawcze oparte na normach europejskich i międzynarodowych (obowiązujących również w Polsce), jak również nowoczesną aparaturę analityczną. Laboratorium poprzez wyniki swoich analiz dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. i dostarczanej konsumentom wody do spożycia spełnia wymagania przepisów prawnych. Z kolei wyniki badań w odniesieniu do ścieków pokazują w sposób obiektywny, że ścieki oczyszczane w Spółce są odprowadzane do środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i nie stanowią dla niego zagrożenia.
 
      Poza wymienioną wyżej misją, Laboratorium świadczy również usługi w zakresie badania wody i ścieków dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów.
Firmie przyświeca zasada ciągłego doskonalenia. W pracy laboratorium badawczego wiąże się to m.in. z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji personelu, udziałem w badaniach biegłości, modernizacją sprzętu i warunków środowiskowych czy wdrożeniem systemu zarządzania. Wszystko to doprowadziło do uzyskania w sierpniu 2012 r. certyfikatu akredytacji dla Laboratorium (nr certyfikatu: AB 1350).
Od 2007 r. posiadamy również pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie dotyczącą zatwierdzenia Laboratorium do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każdorazowo decyzja wydawana jest na okres 1 roku i opiera się na ocenie wdrożonego i udokumentowanego systemu jakości w laboratorium.
Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów SP. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Nasze sprawozdania z badań są respektowane przez instytucje zewnętrzne (np. Sanepid, WIOŚ). 
Zakres wszystkich wykonywanych badań wody i ścieków, wraz z podanymi granicami oznaczalności oraz metodykami badawczymi podano w załączniku do zlecenia wykonania badań (patrz dół strony). Zakres akredytacji nr AB 1350 przyznanej przez PCA zamieszczony jest poniżej.
Naszym Klientom oferujemy:
  • rzetelne i wiarygodne wyniki analiz wykonanych w akredytowanym laboratorium, 
  • wykonywanie badań według zunifikowanych metod badawczych stosowanych w większości laboratoriów w kraju i zagranicą,  
  • prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych,
  • możliwość uczestniczenia w badaniach swoich próbek,  
  • pomoc i doradztwo w zakresie określania zakresu badań w zależności od celu ich wykonania,  
  • telefoniczną informację o wynikach badań niezwłocznie po zakończeniu analiz (przed wydaniem sprawozdania z badań) – na życzenie klienta
  • miłą, fachową obsługę i krótki czas realizacji zlecenia.