Wody opadowe i roztopowe - sposoby ich zagospodarowania i odprowadzenia

Schemat - Sposób rozliczania wód opadowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej bez urządzenia pomiarowego

Według prawa budowlanego właściciel posesji jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wody deszczowej na terenie działki.

Rozwój terenów pod zabudowę jednorodzinną i urbanizacja przyczyniają się do systematycznego wzrostu ilości ścieków deszczowych (utwardzane nawierzchnie, chodniki, powierzchnie dojazdowe, budynki). W przypadku braku kanalizacji deszczowej lub przy zbyt małej jej przepustowości mogą pojawić się problemy z ich odprowadzeniem.

 

wody o1

Podczas opadów deszczu na terenach niezabudowanych większość wód wsiąka w ziemię i przedostaje się do wód gruntowych. Jedynie ok. 20% spływa po powierzchni ziemi bezpośrednio do cieków wodnych.

Sytuacja ulega zdecydowanej zmianie w wypadku terenów zurbanizowanych. Podczas opadów deszczu na tych terenach sytuacja odwraca się – ok. 80 % wód opadowych spływa do kanałów i cieków wodnych.

wody o2
 
Istnieje kilka sposobów odprowadzania wód opadowych i roztopowych m. in.:

  • odprowadzanie do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji deszczowej bądź ogólnospławnej,
  • bezpośrednie wsiąkanie w grunt,
  • retencja,
  • gospodarcze wykorzystanie wody deszczowej np. na cele ogrodnicze