Znak 29/TP/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

PRZETARG NIEOGRANICHONY

1.Nazwa i adres zamawiającego.        
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.     
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37. 
Tel.+48 14 623-53-00, fax. +48 14 623-54-00, www.tw.tarnow.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Określenie trybu zamówienia.         
Przetarg nieograniczony – zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o przepisy
art. 701 Kodeksu cywilnego.              
Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

3.Przedmiot zamówienia.   
Opracowanie dokumenatcji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2017 r. etap II – 12 zadań. 

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres robót objętych zamówieniem zamieszczono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Termin wykonania zamówienia.

- zadanie nr 1 - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 2 - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 3 - do 6miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 4 - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 5 - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 6 - do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 7 - do 12 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 8 - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 9 - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 10 - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 11 - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

- zadanie nr 12 - do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

5.Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zamieszczony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.             
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów – www.tw.tarnow.pl – albo osobiście
w Tarnowskich Wodociągach. Zamawiający przekaże specyfikację w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

9.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Narutowicza 37,
33-100 Tarnów, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2018 r. do godz. 1000.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.,ul. Narutowicza 37,
33-100 Tarnów, I piętro, w dniu 09.01.2018 r. o godz. 1015.

11.Kryteria oceny ofert i termin związania z ofertą.

  1.  Kryteria oceny oferty.
    - cena - 90%
    - termin wykonania - 10%  
  2. Termin związania z ofertą.             
    Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz
    z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje ogólne.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i spełni warunki udziału

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.            

 

                                               

Tarnów, dn. 15.12.2017 r.                                                                                                                                                         Zatwierdzam