Znak 15/TP/2017                                 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

PRZETARG NIEOGRANICHONY

1.Nazwa i adres zamawiającego.       
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.     
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37. 
Tel.+48 14 623-53-00, fax. +48 14 623-54-00, www.tw.tarnow.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         
2. Określenie trybu zamówienia.       
Przetarg nieograniczony – zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone
w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego.   
Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.       
3. Przedmiot zamówienia.      
Realizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ramach inicjatyw społecznych  – 2017 r. etap III

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres robót objętych zamówieniem zamieszczono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
4. Termin wykonania zamówienia.    
do 30.11.2017 r.

  1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie.
    Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zamieszczony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.     
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów – www.tw.tarnow.pl – albo osobiście w Tarnowskich Wodociągach. Zamawiający przekaże specyfikację w terminie do
5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

9.Miejsce i termin składania ofert.     
Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r.
do godz. 10 00.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert.    
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.,
ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów, I piętro, w dniu 18.08.2017 r. do godz. 10 15.

11.Kryteria oceny ofert i termin związania z ofertą. 
a. Kryteria oceny oferty.        
- cena - 90%   
- termin gwarancji jakości - 10%       
b. Termin związania z ofertą.
Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Informacje ogólne.
    Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i spełni warunki udziału w postępowaniu.

Zamówienie jest zamówieniem sektorowym o wartości nie przekraczającej kwoty 5 225 000 euro i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w całości lub unieważnienia każdej części oddzielnie, bez podania przyczyny unieważnienia.

 

Tarnów, dn. 02.08.2017 r.                                                                             Zatwierdzam