Znak 18/TP/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

PRZETARG NIEOGRANICHONY

1.Nazwa i adres zamawiającego.  
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.  
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37.            
Tel.+48 14 623-53-00, fax. +48 14 623-54-00, www.tw.tarnow.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
2. Określenie trybu zamówienia.    
Przetarg nieograniczony – zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone
w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego.    
Wyżej wymienione postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.  
3. Przedmiot zamówienia.               
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie, ul. Lwowska.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres robót objętych zamówieniem zamieszczono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.       
4. Termin wykonania zamówienia.              
do 30.04.2018 roku.         
5. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. 
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zamieszczony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.              
6. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.             
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.           
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.   
Specyfikację można uzyskać na stronie internetowej Tarnowskich Wodociągów – www.tw.tarnow.pl – albo osobiście w Tarnowskich Wodociągach. Pełna dokumentacja projektowa do pobrania
u Zamawiającego. Zamawiający przekaże specyfikację w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.               
9. Miejsce i termin składania ofert.              
Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.,
ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r. do godz. 1000.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o.,ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów,
I piętro, w dniu 31.08.2017 r. do godz. 1015.

11.Kryteria oceny ofert i termin związania z ofertą.

a. Kryteria oceny oferty.

- cena - 90%

- termin gwarancji jakości - 10%

b. Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje ogólne.   

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i spełni warunki udziału.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.          

Tarnów, dn. 16.08.2017 r.               

                                                                                                                                             Zatwierdzam