„Tarnowskie Wodociągi” Spółka z o.o. w Tarnowie, ul. Narutowicza 37 sprzeda w drodze przetargu pisemnego:

  1. Samochód ciężarowy marki Ford Transit Connect 1,8 TDCi, o pojemności silnika     1753 cm3, nr rej. KT 41724, nr identyfikacyjny WF0UXXTTPU5A49552, rok produkcji 2005, przebieg 212.008 km. Cena wywoławcza brutto 6700,00zł

(Słownie: sześć tysięcy siedemset złotych.)

  1. Samochód ciężarowy marki Ford Transit Connect 1,8 TDCi, o pojemności silnika 1753 cm3, nr rej. KT 41723, nr identyfikacyjny WF0UXXTTPU5A49551, rok produkcji 2005, przebieg 180.573 km. Cena wywoławcza brutto7800,00zł

          (Słownie: siedem tysięcy osiemset złotych.)

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach zawierające imię, nazwisko i adres zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, a także proponowaną cenę za określony przedmiot przetargu i potwierdzenie wpłaty wadium, należy składać do dnia 26 października 2017 r. do godz. 1200 w Sekretariacie Zakładu Utrzymania Sieci Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wodna 4 pokój nr 11.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2017 o godz. 1300 w miejscu składania ofert.

Wymieniony samochód i maszynę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.

8.00-14.00 na terenie Spółki przy ul. Wodnej 4, lub uzyskać informację telefoniczną pod numerem 14 – 623-53-36.

Wymagane wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej i należy je wpłacić gotówką w kasie Spółki przy ul. Wodnej 2 (parter) w godz. 730-1600 przed złożeniem oferty.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone po jego rozstrzygnięciu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane w poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zakupu w ciągu 5-ciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku ustalenia, po otwarciu ofert, że kilku oferentów zaproponowało jednakową najwyższą cenę, zostanie przeprowadzony przetarg licytacyjny z ich udziałem.

Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych samochodów.