Informacja dla Odbiorców

Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. informują, że obowiązująca Taryfa w okresie 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 12 grudnia 2017 roku, a ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia 10 czerwca 2018 roku.

 

K O M U N I K A T

Stosownie do art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity D. U. z 2015 r., poz. 139)

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.
w Tarnowie ul. Narutowicza 37
o g ł a s z a,

że od 1 marca 2017 r. wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tarnów, Gminy Skrzyszów a także Gminy Pleśna, Gminy Wierzchosławice, Gminy Lisia Góra oraz  Miasta i  Gminy Pilzno w zakresie usług świadczonych przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Taryfa obowiązywać będzie przez 1 rok tj. do 28 lutego 2018 r.